Close

শেনমিৎলোন

ককচিংদা লৈবা প্রজাশিং অসি মহৌশাদগী লৌউ-শিংউবনা মরু ওইবা শিনফম ওইদুনা লাকই অদুবু চহি মঙা-তরা অসিদা উ-শুবা, সনা শাবা, পোৎ-চৈ য়োন্বা, য়ুম-কৈ শাবা অমদি শা-ষন য়োকপগী থবক্তসু য়াম্না খুমাং চাওশিল্লকখ্রে । থবকশিং অসিদা স্টেট অমসুং সেন্ট্রেল গোভর্নমেন্টনসু শেলগী ওইবা মতেং পীরি।

ককচিং অসি মনিপুরগী ওইনা লনগী পুক্কৈনি হায়নসু খঙনৈ । স্টেট অসিদা ককচিংগী শিন্মীশিংনা পুথোকপা মহৈ-মরোংনা চাং খ্বাইদগী ৱাংনা পুথোকই । ঈশিংগী খোং-নলা ফজনা শেম্বা অমদি শিজিন্নদুনা চহি অমদা মহৈ-মরোং অনিরক লোকপগী খুদোংচাবসু লৌউবাশিংনা পাঙথোকই । চেং, হৱাই, অলুনচিংবনা মরু ওইবা মফমসিগী পোৎথোক্নি । খুৎনা শাবা ফী অমদি খুৎনা শাবা পোৎ-চৈ মরাং কায়না ককচিং কৈথেলদা ফংই ।

লৌউ-শিংউবা

ককচিং দিস্ট্রিক্ট অসি লৌউ-শিংউবনা মরু ওইবা হিংবগী শিনফম্নি । চাদা ৭০ (৭০%) চাংদগী হেন্বা মীশিংনা শিনফম অসিনা নত্রগা মসিদগী হিংন্নবা পাম্বৈ ওই । মফমসিগী তমগী শরুক অসি লৈহাও য়াম্না চেল্লী লোয়ন-লোয়ন্না মসিগী লম অমদি লৈমায়গী ফীবম অসিনা ঈশিং পুথোক-পুশিন তৌবদা মহৌশাগী অমদি খুৎশেমগী ওইবা পাম্বৈশিং শিজিন্নবদা য়াম্না খুদোং চাবা পী । চেংনা চাদা ৯০ (৯০%) চাংদগী হেন্না লৌউ-শিংউবদা মফম কল্লি । ককচিং দিস্ট্রিক্টনা মহৈ-মরোং মেত্রিক তোন ৫৯৬৭০ ২০১৯-২০২০দা অহেন্বা চেং পুথোকপনা দিস্ট্রিক্ট অসিবু চেংগী খাওনি হায়না খঙনৈ ।

দিস্ট্রিক্ট অসিদা পুথোকপা অতোপ্পা মহৈ-মরোংশিংদি চু, হঙ্গাম-মরু, চুজাক, অলু, হৱাই, মোরোক অমদি মনা-মশিংনচিংবনি । মনিপুরগী মনুংদা দিস্ট্রিক্ট অসিনা চু খ্বাইদগী হেন্না পুথোকই । দিস্ট্রিক্ট অসিগী মফম অয়াম্বদা চুজাক থানরবসু য়োন্ননবা ওইনদি মসি সৈরৌ, পল্লেল অমদি ককচিংদগী পুথোকই । হঙ্গাম-মরু অসি দিস্ট্রিক্ট অসিগী মফম খুদিংদা ফংই । হন্দক্তা ইনৌ-নৌনা নুমিৎলৈ থাবসু মফম অসিদা হৌখ্রে । কোবী, কোবীলৈ, খামেন, মখল কয়াগী হৱাই থরাক, খোংদ্রুম, মাইরেন্নচিংবা দিস্ট্রিক্ট অসিদা মরাং কায়না ফংই ।

মহৈ মরোংশিং অসিগী মরক্তগী কিহোমনা য়াম্না মরু ওইবা অমনি । দিস্ট্রিক্ট অসিদা চা মনা থান্ন্বগী থবক্তি হৌরকপদা ঙাইরি অদুবু পল্লেল অমদি ৱাইখোংদা হৌবা মফম অসিগী ওইবা অহাওবা মখলগী চা মনাদি অদুম ফংই।

ঙা য়োকপা

দিস্ট্রিক্ট অসিগী মীওই কয়া অমা ঙা য়োকপনা শিনফম ওই । থবক অসি অয়াম্বনা পাৎতা অমদি অনেম্বা মফমশিং, পুখ্রিশিংদা তৌই । খরুংপাৎ, ইকোপাৎনচিংবদা ঙাতোন হায়বা য়াম্না হাওবা মখলগী ঙা মচা অসি ফংই ।