Close

মতৌ করম্না য়ৌগনি

এরোপ্লেন্না

ককচিংদগী খ্বাইদগী নকপা এয়রপোর্ট বির তিকেনদ্রজিৎ ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্ট (মমাংদা তুলিহল এয়রপোর্ট হায়নসু খঙনবা) অসি কিমিঃ ৪০ থাপ্না লৈ । মসিদগী দেল্লী, কোল্কতা, বেঙ্গলুরু, চেন্নাই, মুম্বাই, অগরতালা, আইজোল, গুৱাহাতি অমসুং সিলচর চৎপা য়াই । এয়রপোর্ট অসিদগী এয়র ইন্দিয়া, ইন্দিগো, এয়র এসিয়া অমদি জেত এয়রৱেজকী ফ্লাইত তরা নোংমদা পাই ।

বির তিকেনদ্রজিৎ ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্টকী লৈফম: ইম্ফাল ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্ট নেস্নেল হায়ৱে ১৫০ ইম্ফাল মনিপুর ৭৯৫১৪০

ইনক্বাইরি নম্বর ৯১-৩৮৫-২৪৫৫০৬৯

রেলগড়ী

ককচিংদগী খ্বাইদগী নকপা রেলৱে স্টেসন অসি জিরিবাম রেলৱে স্টেসন্নি (অৱাং-নোংচুপ্তা কিমিঃ ২৩০) অমসুং দিমাপুর রেলৱে স্টেসন্না (অৱাংদা কিমিঃ ২৪৫) ।

লম্বীনা

নেসনেল হাইৱে ১০২ না (ইন্দো-ম্য়ানমার হাইৱে রোদ) ককচিং ফাওরগা অতোপ্পা মরু ওইবা মনিপুর অমদি ইন্দিয়াগী মফমশিং চৎপা য়াই । স্টেটকী ট্রাসপোর্ট বসশিংদা নত্রগসু লন্নাইগী ওইবা তেক্সিনচিংবদা লম্বীশিং অসিদা চৎপগী খুদোংচাবা লাইনা ফংগনি।